Říjen 2015

Budapešť nad Vislou. A co Praha?

26. října 2015 v 13:31 | Vladimír Hanáček
Sen bývalého polského premiéra a předsedy PiS Jarosława Kaczyńského, který vyjádřil přesně před čtyřmi lety po prohraných parlamentních volbách, tj. že "jednou přijde den, kdy budeme mít ve Varšavě Budapešť," se naplnil. Ať se budou konečné výsledky nedělních parlamentních voleb v Polsku lišit od odhadů průzkumů exit poll mandát od mandátu, jedno je při pohledu na prvotní výstup jisté, Právo a spravedlnost získá v novém Sejmu (a zřejmě i Senátu) nadpoloviční většinu mandátů a Jarosław Kaczyński se tak stane fakticky téměř neomezeným vládcem země. Zanedlouho "jeho" prezident Andrzej Duda jmenuje novou jednobarevnou vládu PiS v čele s premiérkou Beatou Szydło a bez ohledu na to, jestli předseda PiS zůstane řadovým poslancem či obsadí např. ústavně významný post maršálka Sejmu, cesta k naplňování jeho vize budování IV. RP je otevřená.
Předvolební atmosférou v Polsku tradičně provázela vyhrocená, emociální volební kampaň, plná osobních útoků a vytváření atmosféry strachu skrze apokalyptické vize, naplněné po vítězství těch či oněch. Dosud vládní PO čerpala hlavní zdroj své voličské legitimace tradičně z obav před návratem Kaczyńského k moci, který byl vykreslován jako cesta Polska do mezinárodní izolace. Naopak opoziční PiS označoval vládní představitele jako zrádce národa, zaprodance cizích zájmů, apod. Ve světle této dlouhodobě trvající "studené občanské války" se ale faktická tematizace kampaně jeví jako poměrně věcná a soustředěná na výzvy, které společnost aktuálně pociťuje jako zásadní problémy: vysoká nezaměstnanost, nedostatek pracovních příležitostí pro mladé a jejich odchod ze země, budoucnost málo lukrativních ekonomických odvětví, především pak polského hornictví a hutního průmyslu. A v neposlední řadě i prosazování národních zájmů Polska na mezinárodní scéně, především ve vztahu k dění za východní hranicí země. Naopak zcela okrajovým epifenoménem letošní předvolební kampaně se stala otázka uprchlíků a vztahu k islámskému světu obecně. Výroky předsedy Kaczyńského o "roznašečích parazitů" sice obletěly zpravodajské servery a s ohledem na českou debatu jim výrazně přeceněnou a možná až nepřiměřenou pozornost věnovala i některá česká média, ale v kontextu dlouhodobé polské debaty a strukturace politických významů nesehrála žádnou zásadnější roli.
Právě tato drobná poznámka pak možná otevírá perspektivu k pochopení toho, co by si mohli a měli odnést z polského volebního klání a jeho výsledků čeští pozorovatelé včetně vrcholné politické reprezentace. Konzervativní vize bratrů Kaczyňských o silném Polsku v silné Evropě (heslo významně použité i v právě proběhnuvší kampani PiS), o vybudování nového politického systému tzv. IV. RP, postavené na nových morálních, národně-katolických hodnotových základech, která by měla ambici být regionální velmocí a jednou z hlavních hybatelek evropské politiky, nebyla v českém prostředí dosud zcela pochopena. Naráží totiž na zcela odlišný kontext české debaty, jakož i historické politické tradice, geopolitické možnosti sebe sama, i konkrétní ideové a hodnotové postoje významných českých politických sil. Podobnou pozici pak zaujímá česká politická reprezentace i informovaná veřejnost vůči Orbánově vládě v Maďarsku. Onen příměr s "Budapeští ve Varšavě" tak neobráží jenom formální pozici jedné nesilnější strany v zemi, která je schopná sestavit na základě jednobarevné parlamentní většiny samostatnou vládu, ale v oblasti základních legitimizačních zdrojů vlastních politických kroků této strany.
Česká politika má logicky dvě možnosti výběru: buď se orientovat na spolupráci s Polskem jako klíčovým spojencem v rámci Visegrádské čtyřky, nebo volit kurz odlišné zahraničně-politické orientace, který by však nejen znamenal zásadní revizi zahraničně-politického směřování posledních 25 let, ale též fakticky zaváněl ohrožením základních parametrů svrchovanosti naší země v rámci regionu, neboť základním pravidlem geopolitiky je, že spojence je třeba vybírat nejen dle hodnotového souznění, ale také a především skrze geografickou pozici a z ní odvislé postavení na šachovnici velmocí, což ovšem neznamená, že by zde hodnoty neměly sehrávat taktéž významnou roli.
Profil nové vládní garnitury v Polsku a vztah k ní tak bude pro převážnou část české politické reprezentace i relevantních společenských skupin těžký rébus. Plebejská levice (včetně jejích komunistických mutací) bude muset skousnout, že v Polsku vládne radikálně antikomunistická a na totální dekomunizaci země orientovaná strana. Liberální, většinový český náboženský indiferentismus a jeho "toleranci" tradičně osedlávající kruhy se budou muset smířit, že hlavními spojenci jsou reprezentanti strany, jejíž předseda na letošní letní pouti v Częstochowé, organizované konzervativním Radiem Maryja, prohlásil, že není v Polsku jiné morální nauky, než jakou učí římskokatolická církev. Tzv. vlastenecké kruhy, jejímž ústředním atributem, silně živeným "z Hradu" v podání současného i minulého prezidenta, je nekritické rusofilství a adorace ruského prezidenta Putina (přímo úměrná jejich povrchnímu antiamerikanismu) se bude muset vyrovnat s faktem, že atribtem polských vládních vlastenců je zásadní odpor vůči geopolitickým aspiracím putinovského Ruska a podpora emancipačním procesům v postsovětských republikách, symbolizovaná legendárními vystoupeními obou bratrů Kaczyńských v Tbilisi, resp. v Kyjevě, ruku v ruce jdoucí s podporou budování amerických vojenských základen v Polsku. Čeští prozápadní odpůrci reorientace na Východ pak naopak budou muset akceptovat, že polská konzervativní verze obhajoby nezávislosti na Kremlu není postavena na sebemrskačských pózách splývání s vyspělým západem a mechanickém přejímání jeho hodnot, institucí, pravidel i společenské praxe, nýbrž na představě vlastní aktivní role spoluovlivňování dějinného příběhu euroamerické civilizace na základě vlastních unikátních zkušeností. A v neposlední řadě i čeští neoliberální romantici, zvyklí tematizovat "konzervativní hodnoty" v kategoriích privatizace, deregulace a trhu se budou muset popasovat s faktem, že polská konzervativní pravice postavila svůj politický úspěch na slibu silného státu, schopného ovlivňovat vlastní hospodářskou politiku v zájmu nižších a středních sociálních vrstev. Ti ostatní, kteří do těchto kategorií nepatří, se pak mohou z volebního rozhodnutí našich severních sousedů upřímně radovat… Je tu ale přítomen vůbec někdo takový? Pokud ne, tak Polákům (a Maďarům) v jejich vizích formování vlastního osudu opravdu neporozumíme a je třeba se s nadějí na příchod vlastní šťastné budoucnosti dívat jinam. To Češi činili v dějinách již mnohokrát a následky všichni známe. Nejzásadnější signál, který "Budapešť nad Vislou" vysílá do Prahy, je varování, že strůjci vlastního osudu bychom měli být především my sami. Kéž bychom k tomu měli alespoň takovou odvahu, jako oni.Autor je politolog
Česká podotázka a naše nynější uprchlická krize

12. října 2015 v 23:38 | Vladimír Hanáček
V roce 120. výročí prvního vydání Masarykova Opus Magnum Česká otázka jsme konfrontováni s jednou s největších mezinárodních krizí minimálně od konce Studené války. A i v této krizi vskutku globálních rozměrů čelíme podobné výzvě, jako naši předkové na konci 19. století: abychom se s ní mohli vyrovnat, musíme v první řadě rozumět sami sobě.
Je proto zcela legitimní, že i tváří v tvář uprchlické krizi a s ní vyrovnávající se Evropě jsme zaměstnáni úvahou na téma "Co jsme?", tedy "Kdo jsme my, Češi?", řečeno s Janem Patočkou. Takto položená otázka je však příliš široká, a tak se v každodenní realitě konfrontujeme spíše s její odvěkou podotázkou: "Kam patříme?". Je však třeba si položit ještě další otázku, a to zda je tato podotázka "české otázky" vůbec v daném kontextu legitimní, jinými slovy, zda právě tázání se po vlastní příslušnosti není spíše výrazem sebenepochopení než snahy dobrat hlubšího poznání sebe sama. Důvody pro její kladení totiž nejsou akutní a nejsou motivovány bezprostřední konfrontací s velmi palčivým praktickým i symbolickým problémem, ale jde toliko spíše o další pokračování po léta či desetiletí trvajícího sporu, který jen vzhledem k novým okolnostem nabral novou dynamiku.
Je navýsost patrné, že disputace na toto téma mohou stejně tak přispívat účinnému řešení dnešní krize jako od ní odhlížet či se s ní vůbec nekonfrontovat. Otázka "Kam patříme?" nás totiž musí nepřímo vézt k poznání toho, kým jsme, a hlavně za koho chceme mluvit a jednat. Aktuální český spor o "příslušnost k Západu" vs. "příslušnost k Východu" totiž musí znamenat vědomí aktivní odpovědnosti za příslušný civilizační celek a definici vlastního příspěvku k jeho budoucnosti.
Že jsme součástí geopolitického Západu nemusíme složitě dokazovat. Je to dáno nejen hodnotovým a duchovním základem, na němž stojí naše státnost, ale též příslušností naší země k mezinárodním politickým, ekonomickým a vojenským strukturám, především samozřejmě EU a NATO. Budiž za to vřelé díky všem, kteří se v uplynulých 25 letech o tento stav vrchovatou měrou zasloužili. Nelze však donekončena setrvávat v epoše, kdy jsme usilovali o to být "součástí klubu", ale musíme vnímat naší příslušnost k němu jako vědomí potřeby svědomitě přispívat k jeho další perspektivě vývoje v duchu všech žádoucích cílů, které si sami klademe. Odlišný postoj, tedy emocionálně podbarvené volání po reorientaci našich klíčových spojeneckých vazeb na Východ je totiž přímo úměrné neúspěchu a vlastní neschopnosti ovlivnit směřování západního světa tam, kam očekává naše společnost.
Debata o naší příslušnosti k širším kulturně-civilizačním celkům tak opovážlivě pomíjí vědomí vlastní zodpovědnosti za něj. Častý argument zastánců prozápadního kurzu naší (zahraniční) politiky ve prospěch dnes tolik diskutovaných kvót na příjem uprchlíků je tak často podáván jako potřeba "zůstat uvnitř klubu" a nevydělovat se z něj, nebo dokonce jako výraz solidarity se západními partnery, kteří nám tolik dávají (evropské fondy) a my bychom jen brali. Tento argument ovšem zůstává na úrovni "my" a "oni", tzn. vyspělý Západ vs. zaostalé postkomunistické země. A zároveň je povážlivě vnitřně rozporný: pokud je společenská realita na západ od našich hranic zásadním způsobem kvalitativně odlišná od postkomunistických zemí, na základě jakého (spravedlivého) klíče bychom chtěli migranty do jednotlivých zemí přerozdělovat? Nehledě na to, že součástí žádoucího srovnávání rozdílů mezi jednotlivými částmi Evropy je i idea volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, která je direktivně vyměřeným příjmem počtů migrantů mezi jednotlivé členské státy fakticky zpochybněna. I samotná lisabonská smlouva sice zavedla systém hlasování kvalifikovanou většinou v Evropské radě, ale zároveň definovala nástroje, jak pozici Rady coby orgánu reprezentujícího vůli jednotlivých členských států oslabit ve prospěch centrálních unijních orgánů. Konsekvencí tohoto stavu jsou pravidla a procedury společné unijní azylové a migrační politiky. Ano, přesné ty, které některé členské státy tak spektakulárně porušují…
Všichni ti, kteří mají vážné obavy o společný evropský dům a jeho instituce, nejen proto, že jsou jeho členy, ale především proto, že ho chtějí spolubudovat a vézt, jsou zcela mimo rámec rozpravy o naší kulturně-civilizační příslušnosti, jelikož nezapadají do výše zmíněného duálního schématu. Jsou tak odkázáni toliko sledovat debatu slepých s hluchými, která způsobuje jen stále silnější a početnější pootáčení se směrem k východu, odkud nám přijde spása našich poměrů, vyřešení všech problémů a nové potvrzení naší poddanské identity… Neschopnost západních institucí a elit rychle a účinně reagovat na vzniklou krizi v souladu s očekáváními společnosti vede nikoliv k prohloubení důvěry, ale namnoze ostentativnímu odmítání těchto aktérů příslušníky dané společnosti a jejich ochotu slepě následovat jejich protivníky. A jejich obhájci místo snahy účinně usměrňovat společenské nálady a vyhnout se krajnostem se naopak uchýlí k planému mentorování a "nepřidávání se k většině, páchající nepravost"… Nepřidat se k většině, páchající nepravost, však musí znamenat především schopnost zabránit tomu, aby neprávost páchala, resp. nejhorším konsekvencím tohoto kolektivního deliktu.
Česká a slovenská společnost jsou za svůj postoj k uprchlické krizi a jejím řešením často mentorovány příslušníky společenských elit jako nezralé samy o sobě s dostatečnou dávkou mravní vyspělosti rozhodovat. Neschopnost vypnout se k vysokým mravním cílům je přímo úměrná nedůvěře ve veřejné instituce a jejich roli. Její obnovení a posílení vědomí sounáležitosti mezi elitami a společností, jakož i ztotožnění občanů s institucemi a pravidly vlastního státu je zásadním předpokladem sebeustavení jako jednajícího subjektu na mezinárodním poli, jako ochoty přijmout roli hybatele dějinného vývoje. Tato důvěra a ztotožnění však není a nemůže být obnovena, když příslušníci společenské elity nepřisuzují společnosti dostatečnou schopnost jednat. Přesvědčení o její schopnosti jednat jako strůjce vlastního osudu znamená především postavit se jí do čela a promlouvat jejím jménem, což vyžaduje vysokou schopnost porozumění a empatie. Nezralost společnosti rozhodovat samostatně o vlastním osudu se sice projeví ustavením spasitelského vládce, který "to vezme do teplejch" a nastolí ráj na zemi (a že více či méně psychopatických jedinců ochotných se o tuto pozici ucházet se nám množí stále víc), ale nejvíce na vině za tento stav jsou především ti, co svojí vlastní neschopností a neochotou účinně společnost vést těmto samozvaným mesiášům uprázdnili místo…
Masaryk mnoho let po vydání České otázky upřesňoval Karlu Čapkovi její novou podobu nadějnou vizí padesáti let demokratického vývoje, kterého když se české a slovenské společnosti dostane, netřeba se o její budoucnost bát. Znamená to, že se Češi a Slováci naučí za padesát let sami sobě vládnout a rozhodovat o osudu nejen vlastním, ale i nést širší zodpovědnost za lidskou civilizaci a její osudy. Nepřekročitelnou podmínkou sám sobě vládnout je především schopnost sobě samotnému rozumět. Pokud si dnes nejsme jisti vlastní budoucností, nejsme jisti především sami sebou. A neradno se vzájemně soudit, poněvadž na vině za tento stav jsou v důsledku úplně všichni.


Autor je politolog